Femur Çivi
Materyal Titanyum
Femur Recon Vida
Materyal Titanyum
Femur Çivi Kilitleme Vidası
Materyal Titanyum
Femur Çivi End Cup
Materyal Titanyum

Femur Çivi Teknik Özellikleri